Informace o činnosti metodika prevence

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti rizikového chování:
– zneužívání návykových látek – alkohol, kouření, drogy
– extrémní projevy agrese, zneužívání, týrání, domácí násilí a šikana
– záškoláctví, kriminalita, vandalismus
– poruchy příjmu potravy
– sexuálně-rizikové chování
– negativní působení sekt, rasismus a xenofobie
– netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
– extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě


Školní metodik prevence vykonává v naší škole činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

metodické a koordinační činnosti:
– koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
– koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
– metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a koordinace vzdělávání pedagogů školy v této oblasti
– koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků vzdělávacího procesu
– koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v PPP a odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence SPJ
– kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
– vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

informační činnosti:
– zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
– získávání nových odborných informací a zkušeností
– vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové péče atd.)

poradenské činnosti:
– vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
– spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole