Zásady ochrany osobních údajů

V Čáslavi dne 25. 5. 2018

Informace o zpracování osobních údajů

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 (dále jen „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav“), IČO: 61924008, se sídlem Přemysla Otakara II. 938, 286 01 Čáslav, datová schránka: tdju7d2, e-mail školy: sekretar@sps-caslav.cz (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (jehož název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jako „GDPR“ – General Data Protection Regulation) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost a je tedy správcem osobních údajů tj. osobou, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Právní důvody zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje:

a)      bez souhlasu subjektu údajů (fyzická osoba, k níž se vztahuje osobní údaj), které vyplývají z plnění smlouvy (např. obědy ve školní jídelně), z plnění právní povinnosti (např. školní matrika), z ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů (např. úraz), z plnění úkolu ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů) nebo při výkonu veřejné moci nebo z oprávněného zájmu správce (např. kamerový systém)

b)      se souhlasem subjektu údajů.

Veškeré osobní údaje a citlivé údaje o subjektech se VOŠ, SPŠ a OA Čáslav zavazuje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k porušení nebo zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů po nezbytně nutnou dobu.

Účely zpracování osobních údajů o žácích a zákonných zástupcích bez souhlasu žáků a zákonných zástupců

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích SŠ a studentech VOŠ následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. Školského zákona předávají MŠMT. Údaje o zdravotním postižení či zdravotním znevýhodnění se sdružují v anonymizované podobě.


Škola zpracovává údaje o zákonných zástupcích: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, místo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení pro účely správního řízení.


Účely zpracování osobních údajů se souhlasem žáků nebo zákonných zástupců

a)       fotografie, audio či videozáznamy žáků, studentů a zaměstnanců v propagačních materiálech školy, na webových stránkách školy a dalších veřejně přístupných portálech (Facebook, YouTube) souvisejících se vzděláváním či propagací školy

b)       informace o školních a mimoškolních akcích včetně umístění žáka, studenta a předání osobních údajů pořadatelům vyšších kol soutěží (jméno, příjmení, třída, dosažené výsledky)

c)       zasílání informací o dostupných aktivitách školy zákonným zástupcům (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo)

d)       zpracování agendy strávníků ve školní jídelně (jméno, příjmení, datum narození, bydliště žáka, strava, účet pro platby)

e)       evidence ubytovaných žáků a studentů v Domově mládeže VOŠ, SPŠ a OA Čáslav (jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození, bydliště, číslo OP, kód pojišťovny, jméno, příjmení zákonné zástupce včetně jeho bydliště)

f)        pořádání školních a mimoškolních akcí: sportovní akce, exkurze, zájezdy, Erasmus projekt, maturitní plesy (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, číslo OP, mail, kopie OP nebo cestovního pasu; jméno, příjmení a bydliště zákonného zástupce)


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas je vždy písemný. Za žáka ve věku do 16 let souhlas musí dát jeho zákonný zástupce, zpravidla rodič. Dovršením 16. roku souhlas se zpracování osobních údajů uděluje správci žák.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Subjekty údajů (žáci, studenti, zákonní zástupci aj.) mají právo na přístup ke svým osobním údajům, které správce údajů zpracovává (čl. 15 GDPR), na opravu nepřesných nebo nepravdivých údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR), na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR) a podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR).

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva a požadavky subjekty údajů budou uplatňovat u pověřence pro ochranu osobních údajů. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

Pověřenec správce údajů od 1. 3. 2019:

Mgr. Miroslav Schüllere-mail: intescaslav@seznam.czspolečnost: INTES Čáslav, s.r.o.IČ: 06604463  

Úkolem pověřence je monitorovat soulad reálného zpracování osobních údajů správce s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, poskytovat pomoc či radu při uplatňování požadavků subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů a dbát na bezpečnost těchto osobních údajů.

Dozorový orgán nad zpracováním osobních údajů

V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s vypořádáním požadavků a žádostí má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), který je dozorovým orgánem nad zpracováním osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon pevná linka: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Vážení žáci a studenti,

v případě dotazů a dalších náležitostí týkajících se osobních údajů, se prosím nejprve obracejte na své třídní učitele nebo vedení školy. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně
a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

Mgr. Věra Szabová
ředitelka školy