Informace o projektu APIV

sablony 2017 logo

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

REALIZÁTOR:Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
NÁZEV PROJEKTU:Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
DOBA REALIZACE:1. dubna 2017 – 31. března 2022
INFORMACE K PROJEKTU:www.sps-caslav.cz
NÁZEV A ČÍSLO VÝZVY: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3
CÍLOVÉ SKUPINY:pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
CÍL PROJEKTU:Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní   a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

inkluze logo