Specifické poruchy učení a maturitní zkouška

Podle pravidel nové státní maturity se zároveň s přihláškou podává i žádost o uzpůsobení podmínek. U zkoušky samotné se maturant může dočkat delšího časového limitu nebo povolení různých kompenzačních pomůcek (např. speciální psací náčiní, zvýrazňovač, slovníky nebo notebook). Měly by to být především ty, které žák používal během studia.

Podle míry postižení mohou být žáci se specifickými poruchami učení zařazeni do 3 základních skupin, u kterých je třeba přistoupit k následujícím kompenzacím:

Skupina I: navýšení časového limitu o 25 %; kompenzační pomůcky

Skupina II: navýšení časového limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky

Skupina III: navýšení časového limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II, pomoc osobního asistenta

Každému žákovi je pedagogicko-psychologickou poradnou vypracován posudek, v němž se uvádí skupina, do které je zařazen. Jsou zde uvedena i další konkrétní opatření přípustná u maturity.

Žádost o vypracování tohoto posudku je vhodné podávat již na konci 3. ročníku, nejdéle však na počátku 4. ročníku.

Odpovědi na některé otázky v souvislosti se státní maturitou naleznete v odkazu: nová maturita.