Projekt IROP – VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben

Projekt IROP – VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben

Má-li být naše odborné školství na potřebné úrovni, musí výuka probíhat na moderním technickém vybavení, odpovídajícím vybavení špičkových průmyslových podniků. Takovéto vybavení není však právě nejlevnější. Jedním ze způsobů jeho financování je zapojení škol do evropských projektů.

I naše škola se do těchto projektů zapojuje. Jedním z nich je projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu/33. výzvy – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL), který jsme nazvali „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“.

Konkrétními cíli a výstupy tohoto projektu by na naší škole mělo být:

–          pořízení moderních konvenčních obráběcích strojů do dílen strojního obrábění

–          pořízení a obnova strojů řízených počítačem do učebny CNC techniky

–          rozšíření stávající počítačové učebny o systém pro programování CNC strojů     

Stávající vybavení konvenčními obráběcími stroji pochází z 50. let 20. století, nejstarší soustruh pochází dokonce z roku 1937. Na takto staré technice nemůže být realizována praktická výuka odpovídající moderním výrobním postupům. Velkým problémem je vysoká poruchovost strojů, nefunkčnost některých částí strojů a udržování takto staré techniky v provozuschopném stavu. Servis těchto strojů v podstatě neexistuje. V neposlední řadě má vysoké stáří a poruchovost strojů negativní vliv na životní prostředí a bezpečnost práce.

Stávající malé výukové CNC soustruhy a frézky programované v ISO kódu jsou více jak 25 let staré, nachází se tedy již na hranici životnosti, programové vybavení je zastaralé, využívá se nepříliš rozšířený program Alphacam. Vysoké stáří strojů má za následek nekompatibilnost s moderními řídicími systémy, stále častější poruchovost a omezené možnosti použití z hlediska velikosti obráběných dílů a používaných materiálů. 

Hlavním záměrem připravovaného projektu je kompletní obnova dílen strojního obrábění školy, tj. pořízení moderní techniky a kompatibilního software pro praktickou výuku oboru Strojírenství. Má-li výuka technických oborů probíhat na odpovídající odborné úrovni, je potřeba mít tuto výuku zajištěnou odpovídající moderní technikou.

Navrhované nové vybavení strojních dílen konvenčními stroji bude tvořeno:

–          universálními soustruhy

–          revolverovými soustruhy

–          stolním soustruhem

–          konzolovými svislými a vodorovnými frézkami

–          stolní vrtačkou

–          sloupovou vrtačkou

–          radiální vrtačkou

–          rovinnou bruskou

–          bruskou na nože

–          bruskou na vrtáky a frézy

–          pásovou a pokosovou pilou na kov

–          elektroerozivním strojem – vyjiskřovačkou

V rámci projektu dojde k rozšíření stávajících malých výukových CNC soustruhů a frézek o větší soustružnická a frézovací centra pro výuku technologie obrábění a programování CNC strojů, na kterých bude možné použít ve světě nejvíce vyžívané řídicí systémy s výměnnými panely řízení a přepnutí softwaru (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain,…). Dále dojde k pořízení 5tiosého obráběcího centra s vhodným řídicím systémem, které bude odpovídat v praxi používaným velkým obráběcím centrům.

Navazujícím záměrem na výše uvedené aktivity je rozšíření stávající počítačové učebny o možnost výuky technologie obrábění (soustružení a frézování) a programování CNC strojů, za použití výměnných panelů základních, celosvětově univerzálně používaných řídicích systémů. Vznikne tak učebna pro frézování a soustružení s volbou CNC řídicího systému: Sinumerik, Fanuc, Heidenhain, kdy systém výměnných panelů řídicích systémů umožní výuku simulace CNC obrábění na počítačích. Mělo by se jednat o šestnáct + jedno pracoviště.

Výstupy z učebny bude možné použít na novém soustružnickém a frézovacím CNC centru 5tiosém obráběcím centru umístěnými v dílnách školy. 

V rámci projektu dojde i k deinstalaci a odvozu stávající techniky (konvenční stroje z dílen), stavebním úpravám vyklizených prostor (vybourání stávajících podlah, zhotovení nových podlah z litého betonu, nové vymalování všech prostor) a napojení nově pořízené techniky na rozvody elektro a tlakového vzduchu.

Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti celého objektu. V současné době je možný bezbariérový přístup do budovy „C“, ze které se studenti dostanou do dílen pro praktickou výuku, školní jídelny, knihovny a dalších učeben. Bezbariérovost je ve formě nájezdové rampy pro přístup do objektu a výtahu pro přístup do 1. patra. Přístup do hlavní budovy v současné době bezbariérový není, pro zajištění bezbariérového přístupu do dalších pater budovy bude proto pořízen pásový schodolez.  

Nově pořízenou techniku budou využívat cílové skupiny, což jsou:

–          žáci SŠ oboru „Strojírenství“ na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

–          žáci základních a středních škol, kteří budou na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav docházet za účelem vyzkoušení si praktických dovedností, které jim mohou pomoci při výběru budoucího povolání.

–          pedagogičtí pracovníci sledující aktuální trendy v oblasti strojírenství a pravidelně se v této oblasti vzdělávající

Předpokládaná doba realizace projektu je od listopadu 2017 do prosince 2018, kdy dojde k dodávce pásového schodolezu, strojů, jejich instalaci a napojení.

Rámcový rozpočet projektu je zhruba 25 000 000,- Kč, z nichž dotace z programu IROP je 90 % celkových výdajů a zdroje žadatele (spolufinancování) je zbývajících 10 % výdajů.

logo irop