Informace k odborným praxím studentů VOŠ

Souvislá odborná pětiměsíční praxe je povinná součást učebního plánu třetího ročníku VOŠ. Řídí se vyhláškou MŠMT ČR č. 10 ze dne 27. 12. 2004 o vyšším odborném vzdělávání.

Organizaci odborných praxí zajišťuje Ing. Milan Frýba. 

Termín konání odborné praxe je pevně stanoven na zimní období třetího ročníku, tj. od 1. září do 31. ledna (celkem 5 měsíců). Studenti ji vykonávají v podnicích a jiných organizacích, s kterými škola uzavírá písemnou smlouvu. Studenti mohou vykonávat svou praxi i v zahraničí a to prostřednictvím programu ERASMUS +. Program ERASMUS + organizačně zajišťuje Mgr. Pavel Kluh, zástupce ředitele školy. Zahraniční praxe studentů VOŠ se řídí podle pravidel programu ERASMUS+.

Každý student účastnící se odborné praxe musí mít svého vedoucího absolventské práce (pedagog školy) a svého vedoucího praxe (přímý nadřízený studenta na praxi – v podniku). 

O průběhu praxe podávají studenti pravidelně jednou za měsíc zprávy vedoucímu své absolventské práce, kterým je vyučující školy. Při těchto konzultacích studenti denní formy studia odevzdávají týdenní zprávy, potvrzené podnikem. Studenti kombinované formy studia odevzdávají měsíční zprávy. Na základě těchto zpráv, potvrzených pěti konzultací v indexu, řádné účasti na odborné praxi a hodnocení z pracoviště získávají hodnocení „započteno“.

Důležité termíny pro studenty druhého ročníku VOŠ:

leden až únor – podepisování smluv o odborné praxi pro následující školní rok

do konce dubna – volba vedoucího absolventské práce

Důležité termíny pro studenty třetího ročníku VOŠ:

Začátek odborné praxe – 1. září, nástup na pracoviště je vždy v první pracovní den měsíce září

Konec odborné praxe – 31. ledna následujícího roku, poslední den na pracovišti je vždy poslední pracovní den v lednu

Povinnosti studenta na pracovišti:  

–          docházet pravidelně na předem dohodnuté pracoviště
–          délka pracovní doby studenta je 8 hod./den
–          zodpovídat se osobě, která má nad studentem dohled v době konání odborné praxe
–          řádně a zodpovědně plnit zadané úkoly
–          dodržovat BOZP a PO v podniku
–          dodržovat domluvená pravidla firemní kultury
–          omlouvat svou nepřítomnost (lékařské potvrzení, měsíční konzultace ve škole)
–          zajistit si oponenta absolventské práce

Povinnosti studenta vůči škole:

–          účastnit se 1x měsíčně konzultace s vedoucím absolventské práce
–          odevzdávat vedoucímu absolventské práce týdenní zprávy (za každý týden, i v době nemoci studenta nebo v době Vánočních prázdnin, pokud se student s podnikem na volnu domluví)
–          odevzdat vedoucímu absolventské práce závěrečné hodnocení z praxe ve stanoveném termínu