Oponentura absolventských prací studentů VOŠ

Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se vyplňuje oponentní posudek?
Informace k Dohodě o provedení práce za vypracování posudku.

Povinnosti oponenta absolventské práce

Povinnost hodnotit práci a právo hodnotit obhajobu studenta.

Oponent kriticky posoudí absolventskou práci studenta VOŠ a sepíše oponentní posudek. Práci obdrží od studenta svázanou v pevných deskách nejpozději 30. 4. pro červnový termín absolutorií, nejpozději do 23. 8. pro zářijový termín absolutorií.

Pokyny o vyplnění posudku a k podepsání dohody obdrží oponent e-mailem ze sekretariátu školy začátkem měsíce dubna.

Oponent má právo na odměnu za vypracování posudku. Ta se vyplácí na základě Dohody o provedení práce, která se rozesílá e-mailem spolu s pokyny začátkem měsíce dubna.

Oponent má právo účastnit se absolutorií a hodnotit obhajobu studenta. Pokud toto právo nevyužije, jeho body pro hodnocení obhajob budou rovnoměrně rozloženy mezi ostatní členy zkušební komise. Prosíme proto oponenty, kteří se nebudou obhajob účastnit, aby se předem omluvili na sekretariátu paní Procházkové (tel. 739 053 610, e-mail: sekretar@sps-caslav.cz).

Jak se vyplňuje oponentní posudek?

1)      Oponent vyplní hlavičku posudku (jméno, příjmení, název práce a jméno studenta).

2)      Písemně se vyjádří, maximálně 5 větami, k jednotlivým bodům 1. až 6. z osnovy oponentního posudku.

3)      V bodě 7 osnovy uvede 1 až 3 doplňující otázky, na které by měl student při obhajobě odpovědět. Pozn.: studentovi je při obhajobě možno položit i jinou otázku, která není uvedena v oponentním posudku.

4)      Vyplní tabulku s bodovým hodnocením (od 0 bodů do 20 bodů) každého hodnotícího kritéria, a napíše celkový počet udělených bodů.

5)      Oponentní posudek musí být podepsán a předán ve stanoveném termínu na sekretariát školy nebo do studijního oddělení! Možnosti předání: zaslán poštou, předán osobně, vhozen do poštovní schránky školy nebo poslán po studentovi v zalepené obálce.

6)      Oponentní posudek se odevzdává v jedné tištěné verzi.

Minimální počet bodů pro přijetí práce k obhajobě je 50 ze 100. Pokud student obdrží nedostatečné bodové hodnocení, nebude k obhajobě připuštěn. Student může obdržet max. 100 bodů za posudek od vedoucího práce, 100 bodů od oponenta a 100 bodů za samotnou obhajobu.

Student má právo být seznámen s posudky od vedoucího práce i od oponenta. Studentům se bodové hodnocení posuzovatelů zveřejňuje týden před obhajobou práce.   

Kdy a kam odevzdat Dohodu o provedení práce

Vyplněnou a podepsanou Dohodu o provedení práce oponent odevzdává ve dvojím vyhotovení na ekonomický úsek školy (popř. na sekretariát, do schránky školy) do termínu konání absolutoria hodnoceného studenta. Odměna bude vyplacena po termínu absolutorií, převodem na účet uvedený v dohodě ve výplatním termínu školy. Pro případné další informace k dohodám se obracejte na vedoucího ekonomického úseku školy, V. Šemíka, DiS. (tel. 739 053 606, e-mail: ekonom@sps-caslav.cz).

V Čáslavi dne 4. 2. 2021

Ing. D. Němec, MBA