Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle z. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 (dále jen povinný subjekt) v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb.  zavedl interní pravidla pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo porušuje práva Evropské Unie.

Příslušná osoba k výkonu činnosti podle § 11

Příslušná osoba:          Vladimír Šemík, DiS.

Telefon:                      +420 327 302 215

E-mail:                        oznamovatel@sps-caslav.cz

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a Směrnice EU je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci
s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení:

pomocí vnitřního oznamovacího systému

nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zákona a Směrnice EU) dozví o možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení:

písemně na adresu:    Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938; Přemysla Otakara II. 938; 286 01  ČÁSLAV

obálka označená:       „Whistleblowing – Neotevírat“

elektronicky:               oznamovatel@sps-caslav.cz

ústně:                          po domluvě s příslušnou osobou (nejdéle do 14 dnů ode dne požádání)

telefonicky:                 +420 327 302 215

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě.

Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let.