Erasmus+ 2021-27: Policy Statement

V programu Erasmus se i nadále chceme orientovat na spolupráci se školami, které stejně jako my poskytují profesně orientované terciární vzdělání na úrovni krátkého nebo prvního cyklu. Od roku 2010 se nám podařilo navázat partnerství s několika zahraničními vzdělávacími institucemi, s kterými nás pojí vysoká míra styčných bodů pro kooperaci v oblasti školního managementu, organizace a obsahu výuky a zejména mobilit studentů za účelem odborných stáží. Nové programové období chceme využít k aktivnímu vyhledávání dalších partnerských škol ze všech členských zemí EU z nabídky zveřejňované naší Národní agenturou nebo na doporučení členů asociace VOŠ či stávajících partnerů.

Cílem je vytvořit mezinárodní síť škol a na ně navázaných podniků, kde studenti mohou konat své povinné dlouhodobé stáže, které jsou součástí jejich vzdělávacího programu. Od svého založení v roce 1993 naše škola navázala kontakty s mnoha místními podniky. Díky tomu můžeme našim partnerským školám zajistit praxi pro jejich studenty. Zároveň můžeme nabídnout i zajištění ubytování a stravování v naší škole. Naši administrativní pracovníci jsou připraveni zajistit přijíždějícím studentům veškerá potřebná úřední povolení, aby zde mohli vykonat svou praxi, nebo potvrzení, která potřebují pro uznání své zahraniční stáže na své domácí škole. Škola garantuje poskytnout přijíždějícím studentům veškeré služby a vzdělání za stejných podmínek jako mají domácí studenti. Očekáváme, že stejné služby za stejných podmínek budou využívat i naši studenti na partnerských školách.

Vytvořená síť škol a podniků tak studentům bude garantovat kvalitní odborné stáže odpovídající jejich programu a výsledkům vzdělávání. Zároveň naleznou i potřebné zázemí pro rychlou adaptaci na nové sociální a kulturní zázemí.

V programu Erasmus se chceme zaměřit na Klíčovou akci 1 – mobility studentů a zaměstnanců. Prioritou školy i samotných studentů jsou pracovní stáže, neboť naše škola poskytuje svým studentům kromě teoretického vzdělání na terciární úrovni i rozsáhlou odbornou praxi. Náš školní vzdělávací program obsahuje pětiměsíční praxi ať již ve výrobních podnicích či firmách poskytujících služby. Tyto praxe jsou pro studenty zdrojem osvojení si praktických dovedností a materiálu pro jejich absolventskou práci. V případě, že naši studenti vykonávají svou praxi v zahraničí, výrazně se rozvíjejí nejenom jejich odborné a jazykové dovednosti, ale i kompetence sociální a kulturní.

V případě zájmu studentů o studijní pobyty je škola připravena komparovat studijní program a způsoby hodnocení přijímající školy, dojednat s ní bilaterální smlouvu a poskytnout vyjíždějícímu studentovi veškerou potřebnou pomoc. Realizaci případného studijního pobytu umožňuje náš akreditovaný vzdělávací program, který je postaven modulárně a používá kreditní systém podle principů ECTS. Pro evidenci studenta a jeho výsledků vzdělávání používáme informační systém, který však bude nutné upravit pro přenos výsledků mezi vzdělávacími institucemi. Tím by mělo být zajištěno snadné uznání studentem získaného zahraničního vzdělání.

V oblasti mobilit zaměstnanců chceme pokračovat jak ve výukových pobytech, tak ve školení zaměstnanců. Ve výukových pobytech spatřujeme důležitý nástroj jazykového a profesního růstu našich pedagogů. Jejich výměna zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními kolegy přispívá k inovacím a zkvalitňování obsahu, forem a metod využívaných ve výuce na naší škole. Přijíždějící pedagogové pak přinášejí do výuky na naší škole nová témata, napomáhají dalšímu jazykovému vzdělávání zaměstnanců i studentů a motivují studenty k aktivnímu zapojení do mobilit programu Erasmus.

V případě školení zaměstnanců je zájem směřován na následující oblasti školního managementu: informační systémy v řízení školy, marketing školy, organizace a řízení kvality teoretického vzdělávání a jeho propojení s praxí, organizace a řízení kvality odborných praxí, neprezenční formy vzdělávání a e-learning.

Protože škola poskytuje vyšší odborné vzdělání, jehož charakteristickým rysem je vysoká míra praktického vzdělání, nelze tuto složku rozvíjet bez úzké spolupráce s podniky, kde studenti vykonávají své dlouhodobé stáže. Snažíme se spolupráci s podniky prohlubovat a dát jí podobu projektu zaměřeného i na vzdělávání pedagogů formou krátkých stáží v podnicích za účelem získání aktuálních poznatků z oblasti řízení výroby, které budou přenášet do výuky. Zároveň chceme, aby se zaměstnanci podniků zapojili i do výuky na naší škole, a to formou konzultací při úpravách vzdělávacího programu a seminářů pro studenty. Program Erasmus nám dává možnost tyto stáže pedagogů realizovat i v zahraničních podnicích či pro přednášky získat zahraniční odborníky z praxe. Škola by tak díky tomu mohla do svého odborného vzdělávání implementovat poslední inovace v oblasti řízení a výroby na evropské úrovni a lépe připravovat své absolventy pro uplatnění na evropském trhu práce.

1. Mobility studentů zaměřené na pracovní stáže významným způsobem posilují vazbu mezi odborným vzděláváním poskytovaným školou a světem práce. Tento typ mobility rozvíjí nejenom odbornost studentů v oblasti řízení a výroby a rozvíjí jejich podnikatelské myšlení, ale zkvalitňuje i jejich znalost cizího jazyka a jeho praktického využití. Studenti dále získávají nové sociální a kulturní kompetence. Tím je výrazně posilována zaměstnavatelnost našich absolventů. Škola pomáhá svým studentům se zajištěním zahraničních praxí prostřednictvím zahraničních partnerských škol nebo zprostředkovatelských organizací. Pracovníci těchto škol nebo organizací pak pomáhají studentům se zajištěním ubytování a vykonávají pro naši školu mentoring a monitoring našich vyjíždějících studentů. Pokud je za tyto služby ze strany zprostředkovatelských organizací požadována finanční kompenzace, je hrazena z rozpočtu školy. Naše škola vždy trvá na tom, aby v podniku, kde student pracuje, byl pověřen alespoň jeden z jejich zaměstnanců dohledem nad naším praktikantem. Tento pracovník pak také kontroluje pravidelné zprávy studenta o průběhu praxe a vypracovává závěrečnou hodnotící zprávu. Tyto zprávy pak hrají důležitou roli při celkovém hodnocení studenta na konci semestru. Informace o vykonání odborné stáže v zahraničí jsou zahrnuty i do Dodatku k Diplomu, který škola vydává svým absolventům.

 2. Mobility zaměstnanců umožní škole výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe s obdobně orientovanými vzdělávacími institucemi v zahraničí. Získané zkušenosti budou využity v oblasti:

a) školního managementu pro posilování terciárního charakteru nabízeného vzdělávání a jeho internacionalizace. Škola zde chce:

  • Provádět úpravy informačního systému, aby podporoval přenos výsledků vzdělávání studenta (absolvované moduly, kredity) mezi institucemi a naplňovat tak cíl Erasmus without papers.
  • Podporovat marketing školy
  • Rozvíjet vzdělávání dospělé populace z trhu práce a rozvíjet nástroje potřebné pro tyto neprezenční formy vzdělávání (e-learning, blended learning)

b) teoretického a praktického vzdělávání. Zde škola chce inovovat obsah výuky, její metody a formy směrem k podpoře jazykového vzdělávání, využívání ICT v různých předmětech, výuky podnikatelských dovedností, zapracování evropských rozměrů do vzdělávání a odborné přípravy.

Všem zaměstnancům, kteří se účastní mobilit, škola v případě jejich zájmu poskytne pomoc při zajištění potřebných dokumentů, jízdenek či letenek a ubytování. Škola chce používat peněžní i nepeněžní motivační prostředky, aby podnítila zaměstnance k zapojení se do mobilit, využívání získaných zkušeností ve výuce či administrativě, diseminaci získaných zkušeností mezi kolegy, či pomoci s organizací mobilit přijíždějících cizích zaměstnanců.

3. Škola chce pokračovat ve spolupráci s našimi partnerskými školami i na projektech v rámci KA2 zaměřených na podporu odborného vzdělávání nebo neprezenčních forem vzdělávání dospělých. Velkou motivací jsou pro nás dva projekty KA2 úspěšně realizované v právě ukončeném programovém období, které byly zaměřeny na profesní jazykové vzdělávání studentů a dospělých a multikulturní vzdělávání. Díky nim škola získala nové partnery a zkušenosti s principy blended learningu a jejich aplikací ve výuce, zejména na kombinované formě studia a Centru celoživotního vzdělávání, které při škole působí.

In the Erasmus programme we want to continue focusing on the cooperation with the schools that, like us, provide higher vocational education in the form of short of first cycles. Since 2010 we have established partnerships with several foreign educational institutions with which we have a lot of common topics for cooperation in the areas of school management, organization and content of education and especially student mobility for traineeship. We want to use the new programme period to actively search for other partner schools from all the EU member states from the offer published by our National Agency or on recommendation of Association of Vocational Collages or existing partners.

The aim is to create an international network of schools and related businesses where the students can do their compulsory long-term traineeship which is a part of their curriculum. Since the foundation of our school in 1993 we have established contacts with many local businesses. Therefore we can provide our partner schools internships for their students. We can also offer accommodation and meals in our school. Our administrative staff is ready to help all the students arrange the permissions necessary so that they could do their traineeship here, as well as the certificates they need for recognition of their traineeship at their home school. The school guarantees to provide the incoming students all the services and education under the same conditions as home students. We expect our students get the same services under the same conditions at the partner schools.

The established network of school and businesses will thus guarantee the students high-quality traineeship corresponding to their curriculum and learning outcomes. At the same time, they will also find the background for a quick adaptation to the new social and culture environment.

In Erasmus programme we want to focus on Key Action 1 – Mobility of higher education students and staff. Student mobility for traineeship is the priority of our school as well as our students themselves, as our school provides the students extensive professional training in addition to their theoretical tertiary education. Our school curriculum includes a five-month training in the local businesses oriented on production or services. The training gives our students a chance to practise their professional skills and get information for their thesis. If the students do their training abroad, they develop not only their professional and language skills, but also social and intercultural competences.

If our students are interested in mobility for study, we are ready to compare our curriculum and assessment system with foreign partner´s ones, to negotiate a bilateral agreement and to provide an outgoing student all necessary help. Realization of student mobility for study is possible due to the accredited school education programme which uses modular and ECTS principles. We also use an information system to record student´s personal data and his/her education results. However, this system will have to be adopted to transfer the results between the educational institutions. This should ensure easier recognition of the education a student gets abroad.

As for staff mobility we want to continue in both teaching and training mobility. We consider these mobilities to be an important tool of language and professional growth of our teachers. Exchange of experience and examples of good practice with foreign teachers brings innovations and new content, forms and methods into the education at our school. Incoming teachers bring new topics to our school, help further language education of our staff and students and motivate our students to join Erasmus mobility.

Staff training mobility is focused on the following areas of school management: information systems used in school administration, school marketing, organization and quality management of theoretical education and its connection with practice, organization and quality management of traineeship, distance forms of education and e-learning.

As the school provides higher vocational education, the typical feature of which is a high proportion of practical education, this component cannot be developed without a close cooperation with local businesses where the students do their traineeship. We try to deepen the cooperation with the companies into the form of a project focused even into education of the teachers through short internships in the companies to learn the latest information in management and production so that they can implement it in their teaching. At the same time we want the staff of the businesses to participate in the education by counselling about our educational programme and giving lessons for our students. The Erasmus programme gives us the opportunity to carry out these internships of teachers also in foreign companies or to get some foreign experts from practice to lecture for our students. As a result of these, the school could implement the latest innovations in management and production into the professional education it provides, give it the European dimension and therefore prepare the graduates better for the European labour market.

1. Student mobilityfor traineeship significantlystrengthens the link between the vocational education the school provides and the world of labour. This type of mobility develops not only student´s professional skills in the area of management and production as well as their entrepreneurialism, but it also improves their language skills and ability to use a foreign language in practice. The students also get new social and intercultural competences. This gives our graduates better employability. The school helps the students to organize their traineeship through foreign partner schools or intermediary organizations. The staff of these schools or organizations also help the students with accommodation and do mentoring and monitoring of the outgoing students for our school. If any financial compensation is required for these services by intermediary organizations, it is paid from the school budget. Our school always insists that at least one of the employees in the company where our student works has to be appointed as his/her supervisor. This employee also checks the student´s regular reports about his/her training and writes a final evaluation report. These reports play an important role in the overall assessment of the student at the end of the term. The information about the internship abroad is also included in the Diploma Supplement issued by the school to the graduate.

2. Staff mobility enables the school exchange of experience and examples of good practice with foreign institutions providing similar type of education. The obtained experience will be used in the areas of:

a) school management to strengthen tertiary characteristic of the provided education and its internationalization. Here the school wants:

  • To make adjustments to the information system to support the transfer of student learning outcomes (modules completed, credits) between institutions and thus comply with the Erasmus without papers goals.
  • To support school marketing.
  • To develop adult education from the labour market and develop the tools needed for these distance forms of education (e-learning, blended learning).

b) theoretical and practical education. Here the school wants to innovate the content of the curriculum, methods and forms of education that support language education, using ICT in various subjects, teaching of entrepreneurial skills, and the incorporation of European scope into education and training.

If the employees who take part in staff mobility want, the school will provide them help with arranging necessary documents, air or railway tickets, and accommodation. The school wants to use financial and non-financial motivation to support the interest of the staff in taking part in mobility. Implement new experience in education or administrative, disseminating new experience among the colleagues, or help with organizing mobility of incoming staff.

3. The school wants to continue to cooperate with our partner schools on KA2 projects aimed at supporting vocational education or distance adult education. The two KA2 projects which were focused on multicultural and professional language learning of students and adults and were successfully implemented in the just completed programme period are a great motivation for us. Thanks to them the school gained new partners and experience with blended learning and their application in teaching, especially in the distance learning and at the Center of Lifelong Learning, which is run at our school.