Udrzba Servis | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Údržba a servis techniky

Pojetí studia, učební plány

Studijní plány jsou sestaveny modulárně. Předměty jsou děleny na předměty povinné, které jsou společné pro obě zaměření, předměty povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné předměty jsou uspořádány do skupin tvořících optimální vzdělávací cestu vedoucí k jednotlivým specializacím v rámci zaměření. 

V průběhu studia se studenti účastní konzultací v rozsahu 14 hodin z každého vyučovaného předmětu, které se konají formou přednášek a cvičení. Ty probíhají v pátečních odpoledních hodinách a v sobotu během zimního i letního období. Maximum znalostí u kombinované formy však student získává individuálním studiem z předepsaných studijních materiálů a literatury a distančním studiem založeném na mailovém styku studentů s vyučujícím. 

Školní rok se dělí na zimní a letní období. Každé období trvá 16 týdnů. Letní období ve třetím ročníku trvá 14 týdnů. V lednu a červnu je zkouškové období.

Při hodnocení studia se používá stupnice Evropského kreditního systému (ECTS). Při splnění studijních povinností získává student stanovený počet kreditů. Počet nutných kreditů pro postup do vyššího ročníku je uveden ve Školním řádu pro VOŠ (platném pro daný školní rok).

Profil absolventa

Absolvent kombinovaného studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku získá kromě znalostí vyplývajících ze zvládnutí obsahu předmětů společného základu další znalosti a dovednosti vyplývající z náplně profilujících předmětů ekonomických nebo technických, jejichž složení lze přizpůsobit podle požadavků zaměstnavatelů a potřeb podniků v regionu.

Zaměření technické

Absolvent technického zaměření interdisciplinárního oboru Výrobní a řídící systémy podniku je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, aby působil jako samostatný pracovník střední úrovně v technických a výrobních sektorech podniků. Bude však vybaven i potřebnými znalostmi o ekonomických a logistických aspektech řízení a provozu podniku tak, aby všechny tyto složky chápal komplexně a nacházel mezi nimi optimální vztah.

Během studia si absolvent může prostřednictvím povinně volitelných předmětů vyprofilovat svou odbornost do těchto dvou níže uvedených oblastí:

O oboru

Kód oboru: 39-41-N/02 Výrobní a řídící systémy podniku

Absolvent se bude po ukončení studia orientovat v principech údržby strojů a technické diagnostiky, řešit logistické problémy spojené s obchodem, servisem a provozem. Bude znát jakostní normy a technické požadavky na výrobky viz ISO a znát nebezpečí ztrát při nedodržení těchto normativů. Bude schopen stanovit optimální dobu provozu strojů v závislosti na efektivnosti renovace. Vymezí problematiku a metody údržby a oprav v závislosti na materiálu při dodržení ekologických norem průmyslové výroby a BOZP na pracovišti. Mimo to bude schopen navrhnout a vytvořit technologii výroby a s pomocí PC vypracuje výrobní postup (program Alpha CAM). Bude ovládat naprogramování CNC stroje a realizaci přípravy sériové výroby na CNC stroji.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako samostatný strojírenský technik, technolog, dispečer, konstruktér, projektant či technik investic a engineeringu.

Udrzba Icon Grey | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Více o zaměření