Management | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Management a personalistika

Pojetí studia, učební plány

Studijní plány jsou sestaveny modulárně. Předměty jsou děleny na předměty povinné, které jsou společné pro obě zaměření, předměty povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné předměty jsou uspořádány do skupin tvořících optimální vzdělávací cestu vedoucí k jednotlivým specializacím v rámci zaměření. 

V průběhu studia se studenti účastní konzultací v rozsahu 14 hodin z každého vyučovaného předmětu, které se konají formou přednášek a cvičení. Ty probíhají v pátečních odpoledních hodinách a v sobotu během zimního i letního období. Maximum znalostí u kombinované formy však student získává individuálním studiem z předepsaných studijních materiálů a literatury a distančním studiem založeném na mailovém styku studentů s vyučujícím. 

Školní rok se dělí na zimní a letní období. Každé období trvá 16 týdnů. Letní období ve třetím ročníku trvá 14 týdnů. V lednu a červnu je zkouškové období.

Při hodnocení studia se používá stupnice Evropského kreditního systému (ECTS). Při splnění studijních povinností získává student stanovený počet kreditů. Počet nutných kreditů pro postup do vyššího ročníku je uveden ve Školním řádu pro VOŠ (platném pro daný školní rok).

Profil absolventa

Absolvent kombinovaného studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku získá kromě znalostí vyplývajících ze zvládnutí obsahu předmětů společného základu další znalosti a dovednosti vyplývající z náplně profilujících předmětů ekonomických nebo technických, jejichž složení lze přizpůsobit podle požadavků zaměstnavatelů a potřeb podniků v regionu.

Zaměření ekonomické

Absolvent ekonomického zaměření interdisciplinárního oboru Výrobní a řídící systémy podniku je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, aby mohl působit jako samostatný pracovník střední úrovně v ekonomických a řídících sektorech podniků. Bude však vybaven i potřebnými znalostmi o technických a logistických aspektech výrobních provozů podniku tak, aby všechny tyto složky chápal komplexně a nacházel mezi nimi optimální vztah.

Pro studenty kombinované formy studia nabízíme ekonomické zaměření s profilací:

O oboru

Kód oboru: 39-41-N/02 Výrobní a řídící systémy podniku

Absolvent bude schopen organizovat a řídit práci v malých a středních firmách, provádět analýzu všech dostupných informací z oblasti personální, ekonomické, finanční, výrobní, zásobovací. Na základě těchto výsledků bude přijímat rozhodnutí a provádět operativní řízení. Bude se dobře orientovat v oblasti pracovního práva, mzdové a personální agendy. Bude chopen analyzovat psychologické a sociologické problémy mezilidských vztahů a vyvozovat příslušná opatření.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako personální manažer, obchodní manažer, marketingový manažer, manažer zákaznického servisu, manažer logistiky.

Management Icon Grey | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Více o zaměření