Organizace maturitních zkoušek

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Společná část maturitní zkoušky se koná pouze formou didaktických testů. Jejich přípravu a vyhodnocení zajišťuje Cermat jako organizace zřizovaná MŠMT. Každý maturující žák povinně:

1) koná didaktický test z českého jazyka a literatury, který trvá 85 minut.

2) volí mezi didaktickým testem z matematiky v délce 135 minut nebo didaktickým testem z cizího jazyka v délce 110 minut (40 minut pro poslechovou část + 70 minut pro čtení a jazykové dovednosti).

V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující v délce 150 minut. Případný neúspěch u nepovinně volitelných zkoušek nemá vliv na celkový prospěch u maturitní zkoušky.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hranici úspěšnosti stanovuje Cermat a uvádí ji v testových sešitech didaktických testů.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinnou součástí profilové (školní) maturitní zkoušky se stávají písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, pokud si cizí jazyk žák zvolil ve společné části.

Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci v minimálním rozsahu 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Žák si volí nejméně ze čtyř zadání. Způsob záznamu písemné práce je v ruce (pero – papír). Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. 

Ústní zkouška z českého jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z literárních děl podle vlastního seznamu literárních děl žáka. Pro vlastní seznam literárních děl si žák vybere 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl podle ředitelem stanovených kritérií (Viz. web školy – knihovna ) a předá řediteli školy do 30. března. Pracovní list také ověřuje znalosti žáka vztahujícího se k učivu o jazyce a slohu. Ústní zkoušku žáci konají před maturitní komisí v květnovém termínu ostatních ústních zkoušek. Bezprostředně před zahájením přípravy na zkoušku si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Žák si volí nejméně ze dvou zadání. Způsob záznamu písemné práce je v ruce (pero – papír). Při konání písemné práce žák může použít překladový slovník.

Ústní zkouška z cizího jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Pro ústní zkoušku škola stanoví 20 – 25 témat. Pracovní listy musí ověřovat i znalost terminologie vztahující se k odbornému vzdělání žáka. Ústní zkoušku žáci konají před maturitní komisí v květnovém termínu ostatních ústních zkoušek. Bezprostředně před zahájením přípravy na zkoušku si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky profilové části zveřejní ředitel školy nejpozději před začátkem konání první zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák však vykoná komplexní zkoušku z CJL nebo CIJ pouze, pokud je úspěšný v obou částech zkoušky.

Pro školní rok 2022/2023 stanovuje ředitelka školy zkoušky profilové (školní) části pro jednotlivé obory takto.

Obchodní akademie:

- Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška

– Cizí jazyk (pokud byl volen ve společné části) – písemná zkouška a ústní zkouška

– Ekonomika – ústní zkouška

– Účetnictví / Logistika – ústní zkouška

– Praktická zkouška – praktická zkouška

– případně Matematika nebo Společenskovědní základ jako nepovinná ústní zkouška  

Ekonomické lyceum:

– Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška

– Cizí jazyk (pokud byl volen ve společné části) – písemná zkouška a ústní zkouška

– Ekonomika – ústní zkouška

– Dějepis / Zeměpis / Matematika / Společenskovědní základ / Přírodovědný základ – ústní zkouška

– Praktická zkouška – praktická zkouška

– případně Dějepis / Zeměpis / Matematika / Společenskovědní základ / Přírodovědný základ jako nepovinná ústní zkouška, pokud již nebyla volena jako zkouška povinně volitelná

Strojírenství:

– Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška

– Cizí jazyk (pokud byl volen ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška

– Stavba a provoz strojů – ústní zkouška

– Strojírenská technologie – ústní zkouška

– Praktická zkouška nebo Dlouhodobá maturitní práce

– případně Matematika nebo Společenskovědní základ jako nepovinná ústní zkouška  

Pozn: Ústní zkouška trvá 15 minut. Obhajoba Dlouhodobé maturitní práce trvá 20 minut.

Témata pro ústní zkoušky profilové (školní) části naleznete v přílohách.