VOŠ – Kritéria přijímacího řízení VOŠ

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme v rámci studijního oboru Výrobní a řídící systémy podniku oboru tyto možnosti studia:

v denní formě studia:      
Ekonomické zaměření s profilací Management a personalistika     
Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku 

Technické zaměření s profilací Řízení jakosti a metrologie     
Technické zaměření s profilací Údržba a servis techniky 

v kombinované formě studia:
Ekonomické zaměření s profilací Management a personalistika     
Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku

Technické zaměření s profilací Řízení jakosti a metrologie

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme 80 uchazečů na denní formu a 60 uchazečů na kombinovanou formu studia. 

Další informace:

Kdo se může přihlásit ke studiu?
Absolventi středních škol, kteří úspěšně ukončili střední školu a získali maturitní vysvědčení.

Jak se do studia přihlásit?
Zasláním přihlášky na adresu školy, tj. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav, nebo jejich osobním doručením do studijního oddělení školy – školní knihovny.

Do kdy podat přihlášku ke studiu?
Do 31. 5. 2023 (pro 1. kolo přijímacího řízení)

Do 31. 7. 2023 (pro 2. kolo přijímacího řízení)

Seznam požadovaných dokumentů potřebných pro přijetí:

1)      Přihláška ke studiu v tištěné formě. Formulář přihlášky (SEVT č. 491521) je možné stáhnout na našich webových stránkách nebo vyzvednout v našem studijním oddělení školy.
2)      Ověřená kopie maturitního vysvědčení (v případě, že uchazeč o studium bude maturovat po termínu přijímacího řízení, doloží prohlášení o termínu maturitní zkoušky s čestným prohlášením se závazkem, že ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodá ihned po složení maturitní zkoušky).
3)      Ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy – platí pouze pro uchazeče o denní formu studia.
4)      Údaje o studentovi do školní matriky – platí pouze pro uchazeče o denní formu studia.
5)      Potvrzení (či jeho kopii) o platbě administrativního poplatku za přijímací řízení.

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 300,- Kč. Poplatek uhraďte na účet školy 9332760277/0100. Jako variabilní symbol uveďte prvních šest číslic z rodného čísla před lomítkem.  

Jak vyplnit přihlášku?
Dole na této webové stránce je umístěna předvyplněná přihláška i vzor vyplněné přihlášky.
Titulní strana přihlášky: 
Na přihlášce vypište všechny osobní údaje. V kolonce vzdělávací program vyplňte obor i zaměření (ekonomické nebo technické). V záhlaví přihlášky zaškrtněte formu vzdělávání (denní nebo kombinovanou). Nezapomeňte na podpis uchazeče.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti naše škola nepožaduje.
Zadní strana přihlášky:
Na druhé straně přihlášky je třeba vyplnit pouze IZO školy a datum maturitní zkoušky.
Klasifikaci jednotlivých předmětů nevyplňujte. 

Za jakých podmínek proběhne přijímací řízení?

Uchazeči o denní formu studia budou přijímáni pouze na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole. Podmínkou je doložení všech pěti výše uvedených dokumentů. Tj. správně vyplněnou Přihlášku ke studiu, ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy, vyplněné Údaje o studentovi do školní matriky, doklad o zaplacení administrativního poplatku.  

Uchazeči o kombinovanou formu studia budou přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole. Podmínkou je doložení třech výše uvedených dokumentů, tj. správně vyplněnou Přihlášku ke studiu, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení administrativního poplatku.   

Vydání a odeslání rozhodnutí o výsledku PŘ
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.sps-caslav.cz) nejpozději do 7 dnů po konání PŘ nebo ode dne rozhodnutí, pokud se PŘ nekoná. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude také zveřejněno do 7 dnů na vývěsce školy ve vchodu do budovy A. 
V rozhodnutí jsou uchazeči zveřejněni pod svým registračním číslem. Písemná Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do studia se dle platné legislativy již poštou nerozesílají.  

Kontaktní osoba pro bližší informace ke studiu na VOŠ: Mgr. Věra Szabová, ředitelka školy, tel. 327 302 235, e-mail: szabova@sps-caslav.cz